BELGIË Nederlands
Français
NEDERLAND Nederlands FRANCE Français DEUTSCHLAND Deutsch Others English

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Saey Home & Garden NV
Deze website is eigendom van Saey Home & Garden NV. Maatschappelijke zetel: Industrielaan 4, 8501 Heule, België

Telefoon: +32 (0)56 35 63 56
Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 12:00 en 13:00 uur tot 17:00 uur
E-mailadres: webshop@barbecook.com
Ondernemings- en BTW-nummer :  BE 0478.739.738
Bank : ING België
IBAN : BE48 3850 5312 3327
BIC / SWIFT : BBRUBEBB
De Algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op www.barbecook.com shop en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden. Op de Algemene Voorwaarden van Saey Home & Garden is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing. U heeft het recht aan Saey Home & Garden mee te delen dat u afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Dit moet binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de verkoopovereenkomst.

Artikel  1: Aankoop en Betaling

 • De overeenkomst tussen Saey Home & Garden en u als koper komt tot stand op het moment dat u de door Saey Home & Garden gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
 • Saey Home & Garden behoudt zicht het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders..
 • Saey Home & Garden bevestigt altijd de aankoop per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd is de overeenkomst nog niet van kracht. De bevestiging wordt gestuurd naar het door U opgegeven e-mailadres.
 • Betaling van producten gekocht bij Saey Home & Garden geschiedt uitsluitend vooraf per overschrijving (bankgiro) of via de andere voorgestelde betaalmiddelen.
 • Saey Home & Garden blijft eigenaar van alle producten tot op het ogenblik van volledige betaling.
 • Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig.
 • In geval van niet tijdige betaling is Saey Home & Garden bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen
 • De Algemene Voorwaarden en de bevestigingsmails worden steeds opgemaakt in de taal van de website.


Artikel  2: Levering en Levertijden

 • De door Saey Home & Garden opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen.
 • De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling.
 • Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door u wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.
 • Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico over op de koper.
 • Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
 • Saey Home & Garden levert in volgende landen: België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden.
 • Levering geschiedt uitsluitend per koerierdienst tenzij voorafgaand aan de overeenkomst anders is overeengekomen. Contactgegvens van de Koerierdienst kan u vinden op volgende website: www.dpd.com.
 • De leverings- of verzendkosten worden u meegedeeld voor het bevestigen van uw aankoop. Als de verzendingskosten niet automatisch kunnen worden berekend, dan wordt dit vermeld en/of wordt er een indicatie van de verzendingskosten meegegeven.


Artikel  3: Productinformatie

 • Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Saey Home & Garden is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.
 • Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven. Saey Home & Garden doet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen toch kan het voorvallen dat er een onmogelijkheid tot leveren voorvalt. Dit kan door onopzettelijke foutieve stockgegevens of producten die niet meer leverbaar zijn door de leveranciers. In deze gevallen zal Saey Home & Garden u zo snel mogelijk verwittigen en u een oplossing voorstellen.
 • De producten aangeboden door Saey Home & Garden voldoen aan de wettelijke normen en mogen online worden verkocht.
 • Het is mogelijk dat Saey Home & Garden op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Saey Home & Garden is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.


Artikel  4: Bedenktijd (zichttermijn) en Retourneren

 • Voor alle producten gekocht bij Saey Home & Garden heeft u volgens de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument van 12 april 2010, een bedenktijd van 14 kalenderdagen.

Deze periode gaat in op het moment van in ontvangstname door u of namens u. Tijdens de bedenktijd verwacht Saey Home & Garden dat u zorgvuldig omgaat met de producten en de verpakking. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren.

 • Wanneer u gebruik wenst te maken van het verzakingsrecht dient u dit binnen de gestelde 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product schriftelijk of telefonisch kenbaar te maken. Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden en dit kan zonder opgave van de redenen. 
 • De producten dient u onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend (in originele staat en verpakking) uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst retourneren. De verzenddatum geldt als controle. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending, evenals uw bankrekeningnummer. De rechtstreekse kosten voor retourneren vallen ten laste van de koper. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender.
 • Saey Home & Garden betaalt u het complete aankoopbedrag exclusief verzendkosten binnen 30 dagen na ontvangst van de producten terug.

Als blijkt dat de producten niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn ontvangen dan wordt het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten niet, of niet volledig terugbetaald. Het product blijft in dat geval uw eigendom. Op uw verzoek kan het product ook opnieuw naar u worden verstuurd, mits het betalen van de bijhorende vezendkosten.

Uitzonderingen op de gestelde bepalingen zijn de volgende:

 • Wanneer een product speciaal voor u gemaakt of veranderd is heeft u logischerwijs geen  
           recht op het verzakingsrecht van zeven werkdagen.
 • Wanneer een product zichtbaar gedragen is of op andere wijze is beschadigd vervalt uw recht op teruggave van uw betaling.


Artikel  5: Garantiebepalingen

 • Producten verkocht door Saey Home & Garden genieten een garantie van twee jaar op alle fabricagefouten en dit vanaf de datum van aankoop en in die mate dat het gebruik in overeenstemming is met de gebruiksaanwijzing. Het kasticket of de factuur met vermelding van datum van aankoop is het garantiebewijs. Deze garantie beperkt zich tot de herstelling of vervanging van de onderdelen die gebreken vertonen bij normaal gebruik.
 • Indien producten een houdbaarheidsdatum bevatten, zal de garantie lopen tot het einde van deze houdbaarheidsdatum, met een maximum van 2 jaar.
 • Afhandeling van garantie zal voor rekening zijn van Saey Home & Garden inclusief de verzendkosten gemaakt door u om het product weer bij ons aan te dragen.


Artikel  6: Gebreken

 • U bent verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Hierbij dient u na te gaan of de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden:
 • Werden de juiste producten geleverd?
 • Voldoen de geleverde producten aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik?
 • Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient u deze binnen 7 werkdagen na levering aan Saey Home & Garden te melden.
 • Een niet zichtbaar gebrek dient u binnen 2 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 maanden na levering schriftelijk per e-mail te melden aan webshop@barbecook.com .
 • De kosten voor het retourneren van producten die niet voldoen aan de beschrijving van het aanbod zijn ten laste van Saey Home & Garden.


Artikel  7: Overmacht

 • Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop Saey Home & Garden geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Saey Home & Garden niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 • Saey Home & Garden heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Saey Home & Garden haar verbintenis had moeten nakomen.
 • Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Saey Home & Garden opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Saey Home & Garden niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.


Artikel  8: Prijzen

 • Voor het afrekenen worden u de prijzen van de producten meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en zijn inclusief BTW, Recupel, BEBAT en Reprobel. De verzendingskosten worden apart vermeld.
 • Als Saey Home & Garden met u een bepaalde prijs overeenkomt, is Saey Home & Garden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
 • Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 • Als een prijsverhoging plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst, kan u de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.
 • Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.


Artikel  9: Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Saey Home & Garden of rechthoudende derden.


Artikel  10: Bescherming van uw persoonsgegevens
 De verwerking van uw persoonsgegevens door Saey Home & Garden is bestemd voor klantenbeheer, de bestellingen, het kredietbeheer, het versturen van commerciële informatie en de klantendienst, met als enig doel de kwaliteit van Saey Home & Garden diensten te verbeteren. Saey Home & Garden slaat uw persoonsgegevens op in een beveiligde database en zal deze informatie niet doorgeven aan derden. U heeft op elk ogenblik toegang tot uw persoonsgegevens bij Saey Home & Garden en een recht van toegang, wijziging, verbetering en verwijdering van uw gegevens.


Artikel  11: Vragen en klachten

 • Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de producten. Elke aansprakelijkheid van Saey Home & Garden beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.
 • Saey Home & Garden behandelt vragen en klachten steeds binnen de redelijke termijn van 7 werkdagen.


Artikel  12: Geschillen

 • Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte.
 • Indien een geschil voortvloeiend uit aanbiedingen of overeenkomsten die U met Saey Home & Garden heeft gesloten niet wordt opgelost, kan deze op de eerste plaats via http://www.consumentenombudsdienst.be worden aangekaart.
 • Indien een geschil voortvloeiend uit aanbiedingen of overeenkomsten die U met Saey Home & Garden heeft gesloten niet opgelost geraakt, worden deze voorgelegd aan de bevoegde rechter te Kortrijk, België, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.


Artikel  13: Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
Saey Home & Garden levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Saey Home & Garden de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Saey Home & Garden kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Saey Home & Garden geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Saey Home & Garden kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Saey Home & Garden verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.