<link rel="alternate" hreflang="en" href="https://www.barbecook.com/en/privacy-policy/" /> <link rel="alternate" hreflang="fr" href="https://www.barbecook.com/fr/privacy-policy/" /> <link rel="alternate" hreflang="de" href="https://www.barbecook.com/de/privacy-policy/" />
BELGIË Nederlands
Français
NEDERLAND Nederlands FRANCE Français DEUTSCHLAND Deutsch Others English

Privacy & Cookie Policy

PRIVACY POLICY 

Contact informatie:

Livwise NV (hierna “BARBECOOK”)
Vaartlaan 9 | 9800 Deinze | België

Ondernemingsnummer (BTW-BE): 0454.468.358

E-mail : info@livwise.be
Telefoonnummer: +32 (0)9 385 93 24

1. WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING?

Iedere persoon (hierna de “Gebruiker”) die de website “https://www.barbecook.com/“ (hierna de “website”) bezoekt, stelt bepaalde persoonlijke data ter beschikking. Deze persoonlijke data is informatie die BARBECOOK toestaat om je te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of dit ook daadwerkelijk gebeurt. Je bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer gegevens en jou als natuurlijke persoon.

We gebruiken en verwerken je persoonlijke gegevens enkel in overeenstemming met de Verordening en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR of AVG).

Via deze Privacyverklaring wordt iedere Gebruiker van de Website op de hoogte gebracht van de verwerkingsactiviteiten die BARBECOOK kan doorvoeren met zijn persoonsgegevens. BARBECOOK behoudt het recht om deze Privacyverklaring ten allen tijde aan te passen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan de Gebruiker. We raden de Gebruiker aan dit document regelmatig te raadplegen.

2. WIE VERWERKT DE PERSOONSGEGEVENS?

2.1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

BARBECOOK is verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt alleen, of in samenwerking met anderen, welke persoonsgegevens worden verzameld, alsook het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

2.2. VERWERKER(S)

BARBECOOK is vrij om beroep te doen op gegevensverwerkers. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonlijke gegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de data te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de databeheerder.

Volgende categorieën van gegevensverwerkers worden gebruikt door BARBECOOK:

 • Hostingproviders
 • Cloudproviders
 • Beheerders van een CRM
 • Mailingproviders

3. OP WELKE JURIDISCHE BASIS WORDEN MIJN DATA VERWERKT?

In overeenstemming met de Wetgeving, verwerken wij persoonlijke gegevens op basis van volgende juridische gronden:

 • Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met u, of de uitoefening van pré-contractuele stappen genomen op jouw aanvraag; of
 • Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie;
 • Op basis van ons gerechtvaardigd belang voor het beantwoorden van vragen die gesteld worden aan de hand van het contactformulier;
 • Op basis van jouw toestemming tot het zenden van promotieaanbiedingen (direct marketing).

4. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

BARBECOOK verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt. De volgende categorieën persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Je IP-adres
 • Je voor-en/of achternaam
 • Je adresgegevens
 • Je mailadres
 • Je geslacht
 • Je financiële transacties
 • Je mediagebruik
 • Cookies

Deze gegevens worden verzameld wanneer je je registreert op de Website. Andere persoonsgegevens kunnen op een later tijdstip worden verzameld, bijvoorbeeld in het kader van onze after-sales. De hoeveelheid verzamelde gegevens is afhankelijk van jouw gebruik van de Website en de functionaliteiten van de Website.

Daarnaast gebruiken wij cookies om de Gebruiker te herkennen en een persoonlijke gebruikerservaring te bieden, om hun technische keuzes te onthouden en om eventuele fouten op de Website op te sporen en te corrigeren. Raadpleeg ons Cookiebeleid hieronder voor meer informatie over de manier waarop we cookies gebruiken.

5. VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?

BARBECOOK verzamelt jouw persoonsgegevens om iedere Gebruiker van ons platform een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt verder uitgebreid naarmate de Gebruiker intensiever gebruik maakt van het platform en onze online dienstverlening. BARBECOOK behoudt zich het recht voor om bepaalde bewerkingen op te schorten of te annuleren indien gegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van het platform en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • De Gebruiker toegang verschaffen tot zijn gebruikersprofiel aan de hand waarvan men aankopen kan doen op onze webshop;
 • Het beheren van de contractuele relatie waarin de Gebruiker partij is;
 • Klantenbeheer, het verwerken van bestellingen, het kredietbeheer en de klantendienst, met als enig doel de kwaliteit van BARBECOOK-diensten te verbeteren;
 • Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde producten; persoonsgerichte en specifieke producten aan de hand van geleverde informatie en gegevens;
 • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.
 • Marketing doeleinden en het versturen van commerciële informatie

Bij een bezoek aan de website van BARBECOOK worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer je de website van BARBECOOK bezoekt verklaar je je akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan BARBECOOK en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt BARBECOOK zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

6. WIE ONTVANGT JOUW PERSOONLIJKE DATA?

Jouw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor intern gebruik binnen BARBECOOK uitsluitend. Jouw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht worden, doorgegeven worden of gecommuniceerd worden aan derde partijen, behalve indien je ons daarvoor op voorhand jouw expliciete toestemming hebt gegeven.

BARBECOOK heeft alle juridische en technische voorzorgen genomen om toegang en gebruik van data zonder toestemming te vermijden.

7. HOELANG BEWAREN WE JOUW DATA?

Jouw gegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de vooropgestelde doelen na te streven. Ze worden verwijderd uit de databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven of indien je geldig jouw recht tot verwijdering van de gegevens uitoefent.

8. WAT ZIJN MIJN RECHTEN?

8.1 GARANTIE VAN EEN RECHTMATIGE EN VEILIGE VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Jouw persoonlijke gegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uitgelegd in punt 5. Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

8.2 RECHT OP INZAGE

Indien je jouw identiteit kan bewijzen, verkrijg je het recht om informatie te verwerven over het verwerken van jouw gegevens. Aldus heb je het recht de doeleinden van verwerking, de categorieën betreffende de gegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de gegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die je kan uitoefenen met betrekking jouw gegevens.

8.3 RECHT OP RECTIFICATIE VAN PERSOONSGEGEVENS

Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Het is vooreerst de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de nodige aanpassingen door te voeren in zijn “Gebruikersruimte”. Men kan zich ook tot ons richten met een verzoek tot wijziging.

8.4 RECHT OP HET WISSEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Je hebt tevens het recht om de verwijdering van jouw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:

 • Jouw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel;
 • Je herroept jouw toestemming tot verwerken van jouw gegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van uw gegevens;
 • Je hebt rechtmatig jouw oppositierecht uitgeoefend;
 • Jouw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • Jouw gegevens dienen verwijderd te worden door een wettelijke verplichting.

Het verwijderen van gegevens is voornamelijk gerelateerd aan zichtbaarheid; het is mogelijk dat de verwijderde data tijdelijk blijven opgeslagen.

8.5 RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING

In sommige gevallen heb je het recht om beperkingen van de verwerking van jouw persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van gegevens, als de gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor BARBECOOK om vast te stellen dat je geldig jouw recht tot verwijdering kan uitoefenen.

8.6 RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN

Je hebt het recht je ten allen tijde te verzetten tegen het verwerken van jouw persoonlijke gegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden. BARBECOOK zal ophouden jouw persoonlijke gegevens te verwerken tenzij het kan aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken die jouw recht om zich te verzetten overheersen.

8.7 RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

Je hebt het recht om de aan BARBECOOK verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke tenzij dit technisch onmogelijk is.

8.8 RECHT OP HET INTREKKEN VAN JOUW TOESTEMMING

Je hebt het recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken, bijvoorbeeld voor direct marketing doeleinden.

9. HOE KAN JE JOUW RECHTEN UITOEFENEN?

Indien je jouw rechten wenst uit te oefenen, dien je een geschreven verzoek en bewijs van identiteit via aangetekende brief aan BARBECOOK, Industrielaan 4, 8501 Heule Kortrijk of via e-mail aan info@s-hg.com. Wij zullen je zo snel mogelijk beantwoorden, niet later dan 30 (dertig) na het ontvangen van jouw verzoek.

10. MOGELIJKHEID TOT HET INDIENEN VAN EEN KLACHT

Indien je niet tevreden bent met de verwerking van jouw persoonsgegevens door BARBECOOK, heb je het recht om klacht in te dienen bij de Privacycommissie. (https://www.privacycommission.be/)


COOKIE POLICY

1. WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites en applicaties op uw apparaat worden geplaatst. Dergelijke bestanden kunnen verschillende doeleinden hebben: er zijn essentiële of strikt noodzakelijke cookies en niet-essentiële cookies (functionele, analytische en targeting cookies).

De Belgische Wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005 bevat enkele bepalingen rond cookies en het gebruik ervan op websites. De wet is een omzetting van de Europese e-Privacyrichtlijn, wat betekent dat de cookiewetgeving verschillend kan geïmplementeerd worden in andere Europese lidstaten.

2. DOEL EN NUT VAN COOKIES 

Barbecook wil elke bezoeker van de website zo goed mogelijk informeren over zijn rechten onder de Belgische wetgeving inzake cookies en over welke cookies wij gebruiken. Door de website te gebruiken gaat de bezoeker akkoord met het gebruik van cookies. Cookies helpen Barbecook om uw bezoek aan de website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld een taalkeuze, een nieuwsbrief, et cetera) en om u meer relevante diensten, aanbiedingen en klantenservice te kunnen bieden.

Als u de website van Barbecook wil consulteren, is het aan te raden dat de technische instellingen voor cookies ingeschakeld werden. Zonder ingeschakelde cookies kan Barbecook geen probleemloos bezoek op de website garanderen. Indien u de cookies liever niet wenst, bent u als bezoeker vrij om de cookies alsnog uit te schakelen.

Wij gebruiken cookies om uw bezoek aan onze website te verbeteren. De cookies die wij gebruiken zijn veilig. De informatie die we verzamelen met behulp van cookies helpt ons om eventuele fouten te identificeren of om u specifieke diensten aan te bieden waarvan wij denken dat ze voor u van belang kunnen zijn. Dit enkel om uw sitebezoek zo aangenaam mogelijk te maken.

3. SOORTEN COOKIES GEBRUIKT DOOR BARBECOOK

We onderscheiden volgende types cookies:

 • Strikt noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld.
   Deze laten bijvoorbeeld toe dat uw apparaat en onze site kunnen communiceren.
 • Functionele cookies: Deze cookies stellen de website in staat om verbeterde functionaliteit en personalisatie te bieden. Ze kunnen worden ingesteld door ons of door externe providers wiens diensten we hebben toegevoegd aan onze pagina's.
 • Analytische cookies: Met deze cookies kunnen we bezoeken en traffic bijhouden, zodat we de prestaties van onze site kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te weten welke pagina's het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de site verplaatsen.
 • Tracking cookies: Deze cookies registreren analytische (anonieme) informatie over hoe u de site bezoekt, met het oog op het verbeteren van de website en de gebruikerservaring, maar ook om gerichter te kunnen adverteren.
 • Targeting cookies: Deze cookies kunnen door onze advertentiepartners via onze site worden ingesteld. Ze kunnen door die bedrijven worden gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere sites te laten zien.

Wij gebruiken enerzijds onze eigen cookies en anderzijds cookies van zorgvuldig geselecteerde partners met wie we samenwerken en die onze diensten op hun website adverteren.

Overzicht van de gebruikte cookies op www.barbecook.com :

 • csrftoken 
   Functionele cookie.
   Doel : formulieren beveiligen tegen software attacks.
   Bewaartermijn : 1 jaar.
 • Sessionid 
   Functionele cookie.
   Doel: bijhouden geanonimiseerde bezoekersinstellingen.
   Bewaartermijn : 2 weken
 • Allow_cookies 
   Functionele cookie.
   Doel: Indiceert dat de gebruiker OK geklikt heeft op de cookie-notificatie banner.
   Bewaartermijn: 1 jaar.
 • _ga | _utmb | _utmc | _utmt |_utmz | _utma
   Google analytics cookies
   Doel: Google Universal Analytics: bijhouden van statistieken. Bijhouden van hoe de Gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering diensten en online portalen. Deze cookie houdt de trafiekherkomst en campagnegegevens bij.
   Privacy policy van Google.
 • __atuvc 
   AddThis cookie.
   Doel: Functionele cookie gebruikt door de social sharing knoppen van AddThis.
   Privacy policy van AddThis.
   Verloopt na 2 jaar.
 • __atuvs 
   AddThis cookie.
   Doel van de cookie: Functionele cookie gebruikt door de social sharing knoppen van AddThis.
   Privacy policy van AddThis.
   Verloopt na 1 dag.   
 • Intercom-lou-clv0czcq 
   Doel: Functionele cookie van Intercom.

Deze data wordt enkel door ons verwerkt en wordt in geen geval aan derden doorgegeven. Neem kennis van onze privacy policy voor meer informatie omtrent de verwerking van persoonsgegevens door Barbecook

4. BEHEER VAN DE COOKIES

Zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in uw browser. Om cookies in te schakelen moeten de volgende handelingen uitgevoerd worden:

Bij browser - Microsoft Internet Explorer

 • In Internet Explorer, klik op 'Internetopties' in het menu 'Extra'.
 • Op het tabblad 'Privacy', verplaats de instellingen- schuifknop naar 'laag' of ‘accepteer alle cookies' (instelling boven 'medium' schakelt cookies uit).
 • Klik op 'OK'.

Bij browser - Mozilla Firefox

 • Klik op 'Firefox' in de linkerbovenhoek van uw browser en klik vervolgens op 'Opties'.
 • Op het tabblad 'Privacy', zorg ervoor dat de ‘Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil worden’ niet is aangevinkt.
 • Klik op 'OK'.

Bij browser - Google Chrome

 • Klik op de drie puntjes naast de browserbalk bovenaan in uw browservenster en kies 'Opties'.
 • Zoek het gedeelte ‘Privacy and security’ en klik op ‘content settings’.
 • Klik op de optie ‘cookies’.
 • Selecteer nu 'Allow sites to save and read cookie data’.

Bij browser - Safari

 • Kies ‘Voorkeuren’ in het taakmenu. (Het taakmenu bevindt zich rechtsboven in het Safari-venster en ziet eruit als een tandwiel of klik op ‘Safari’ in het uitgebreide taakmenu.)
 • Klik op het Privacy tabblad. Zoek de sectie genaamd ‘Cookies en andere websitegegevens’
 • Duid aan dat u cookies aanvaardt.


Als u de website van Barbecook wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. Echter, als u dit liever niet wenst, bent u als bezoeker zeker en vast vrij om de cookies uit te schakelen via uw browserinstellingen. Indien u hiervoor kiest is het mogelijk dat de kwaliteit van u bezoek hieronder verminderd. Het uitschakelen van cookies kan via volgende manieren:

Bij browser  - Mozilla Firefox

 • Klik op de menuknop en kies ‘Voorkeuren’.
 • Selecteer het paneel ‘Privacy & Beveiliging’ en ga naar de sectie ‘Geschiedenis’.
 • Stel naast ‘Firefox zal’ in op ‘Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis’.
 • Stel ‘Cookies van derden accepteren’ in op ‘Nooit’.
 • Sluit de pagina ‘about: preferences’. Wijzigingen die u hebt aangebracht, worden automatisch opgeslagen.

Bij browser - Google Chrome

 • Selecteer ‘Meer Instellingen’ in de browserwerkbalk.
 • Selecteer onderaan de pagina de optie ‘Geavanceerd’.
 • Selecteer bij 'Privacy en beveiliging' de optie ‘Instellingen voor content’.
 • Selecteer ‘Cookies’.
 • Schakel ‘Sites toestaan cookiegegevens op te slaan en te lezen’ uit.

Bij browser  - Safari

 • Kies ‘Voorkeuren’ in het taakmenu. (Het taakmenu bevindt zich rechtsboven in het Safari-venster en ziet eruit als een tandwiel of klik op ‘Safari’ in het uitgebreide taakmenu.)
 • Klik op het Privacy tabblad. Zoek de sectie genaamd ‘Cookies en andere websitegegevens’
 • Duid aan dat u cookies niet aanvaardt.

Bij browser  - Microsoft Internet Explorer

 • Selecteer in Internet Explorer de knop Extra en selecteer Internetopties.
 • Selecteer het tabblad Privacy en verplaats onder Instellingen de schuifregelaar naar boven om alle cookies te blokkeren. Klik op OK.
 • Of raadpleeg hiervoor de “Help”-functie van uw internetbrowser voor extra informatie.

5. RECHTEN VAN DE BEZOEKERS 

Aangezien cookies een verwerking van persoonsgegevens kunnen uitmaken, heeft u als betrokkene recht op de rechtmatige en veilige verwerking van deze persoonsgegevens. Als betrokkene kan u volgende rechten uitoefenen:

 • Recht op verzet: Indien er sprake is van een zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen kan men zich verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens.
 • Recht op toegang: Iedere betrokkene die zijn identiteit bewijst, beschikt over een recht op toegang tot de informatie rond het al dan niet bestaan van verwerkingen van zijn persoonsgegevens, net als de doeleinden van deze verwerking, de categorieën van gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt.
 • Recht op verbetering: Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen op verzoek van de betrokkene steeds verbeterd of zelfs uitgewist worden.

De uitoefening van deze rechten gebeurt conform de modaliteiten zoals bepaald in onze Privacyverklaring. Meer informatie over de rechten van bezoekers vindt u ook in deze Privacyverklaring. Mocht u na het lezen van deze Cookieverklaring toch nog vragen of opmerkingen rond cookies hebben, kan u steeds contact opnemen via “contact” op onze site, mailen, bellen of tweeten naar @barbecook.