ALGEMENE VOORWAARDEN BARBECOOK Deze website is eigendom van LivWise NV.

Maatschappelijke zetel: Vaartlaan 9 | 9800 Deinze | België

Telefoon: +32 (0)9 385 93 24

Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 12:00 en 13:00 uur tot 17:00 uur

E-mailadres: support@barbecook.com

Ondernemings- en BTW-nummer: BE 0454.468.358

Bank: ING België

IBAN: BE04 3900 5340 5831

BIC / SWIFT: BBRUBEBB

De Algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op www.barbecook.com shop en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden. Op de Algemene Voorwaarden van LivWise is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing. U heeft het recht aan LivWise mee te delen dat u afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Dit moet binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

De verkoop via de website www.barbecook.com omvat het geheel van BBQ’s en aanverwante toestellen, barbecue accessoires en onderdelen voor barbecuetoestellen.

LivWise is lid van BeCommerce vzw en onderschrijft de BeCommerce Gedragscode. BeCommerce heeft als doelstelling het vertrouwen van de consument te verhogen in online en offline verkoop op afstand (via catalogen, internetsites, televisie, direct mail, telefoon, SMS en andere media). Dit gebeurt ondermeer met behulp van het BeCommerce kwaliteitslabel dat de consument garandeert dat de firma die het label gebruikt, een aantal regels naleeft en daar ook regelmatig op wordt gecontroleerd.

Artikel 1: Aankoop en Betaling

De overeenkomst tussen LivWise en u als koper komt tot stand op het moment dat u de door LivWise gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

LivWise behoudt zicht het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.

LivWise bevestigt altijd de aankoop per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd is de overeenkomst nog niet van kracht. De bevestiging wordt gestuurd naar het door U opgegeven e-mailadres.

LivWise blijft eigenaar van alle producten tot op het ogenblik van volledige betaling van alle uit de overeenkomst verschuldigde bedragen, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

Voor de betaling van producten gekocht bij LivWise maken wij gebruik van een externe betalingspartner Mollie. Wij accepteren volgende betaalmethoden:

  • Bancontact
  • Kredietkaart
  • KBC/CBC Payment Button
  • Belfius Direct Net
  • SOFORT Banking
  • iDEAL

LivWise kan de betalingsmethoden in de toekomst uitbreiden. Uitbreiding van betalingsmethoden zullen bekendgemaakt worden via de website.

Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig. Verder garanderen wij deze beveiliging door de inschakeling van gespecialiseerde partijen zoals erkende kredietkaartuitgevers en betalingspartners.

In geval van niet tijdige betaling is LivWise bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen

De Algemene Voorwaarden en de bevestigingsmails worden steeds opgemaakt in de taal van de website.

Artikel 2: Levering en Levertijden

De door LivWise opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen.

De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling.

Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door u wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.

Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico over op de koper.

Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

LivWise levert in volgende landen: België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden.

Levering geschiedt uitsluitend per koerierdienst tenzij voorafgaand aan de overeenkomst anders is overeengekomen. Contactgegevens van de koerierdienst kan u vinden op volgende website: www.dpd.com.

De leverings- of verzendkosten worden u meegedeeld voor het bevestigen van uw aankoop. Als de verzendingskosten niet automatisch kunnen worden berekend, dan wordt dit vermeld en/of wordt er een indicatie van de verzendingskosten meegegeven.

Artikel 3: Productinformatie

Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. LivWise is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.

Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven. LivWise doet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen toch kan het voorvallen dat er een onmogelijkheid tot leveren voorvalt. Dit kan door onopzettelijke foutieve stockgegevens of producten die niet meer leverbaar zijn door de leveranciers. In deze gevallen zal LivWise u zo snel mogelijk verwittigen en u een oplossing voorstellen.

De producten aangeboden door LivWise voldoen aan de wettelijke normen en mogen online worden verkocht.

Het is mogelijk dat LivWise op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. LivWise is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

Artikel 4: Bedenktijd (zichttermijn) en Retourneren

Voor alle producten gekocht bij LivWise beschikt u als consument over een herroepingsrecht, in overeenstemming met artikel VI.47 WER. Op basis van het herroepingsrecht kan de consument binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, alsnog afzien van de aankoop. De consument is niet gehouden tot betaling van een vergoeding of opgave van een motief. LivWise hoort uiteraard wel graag uw feedback zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Tijdens de bedenktijd verwacht LivWise dat u zorgvuldig omgaat met de producten en de verpakking.

Wanneer u gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht dient u dit binnen de gestelde 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product schriftelijk op ondubbelzinnige wijze kenbaar te maken door een e-mail te versturen naar support@barbecook.com. U kan hiervoor beroep doen op het modelherroepingsformulier. De consument dient dit formulier volledig en waarheidsgetrouw in te vullen. Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden en dit kan zonder opgave van de redenen.

De consument moet de Producten aan LivWise retourneren zodra hij heeft bekendgemaakt dat hij gebruikt wenst te maken van zijn herroepingsrecht, en uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na deze bekendmaking. We raden u aan een bewijs van verzending te bewaren, in geval van een eventuele betwisting. In ieder geval draagt de consument alle kosten en risico's van retour.

De kosten voor het terugzenden van de producten zullen gedragen worden door de consument in geval van herroeping, indien de goederen door hun aard niet per gewone post kunnen worden teruggezonden.

Bovendien is de consument aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die voortvloeit uit de behandeling van de producten die verder gaat dan wat nodig is om de aard, kenmerken en werking van de producten vast te stellen. LivWise is gerechtigd om de kosten van de waardevermindering in verhouding tot de terugbetaling in rekening te brengen. Dit echter pas nadat LivWise de initiële aankoopprijs aan de consument heeft terugbetaald.

LivWise betaalt u het complete aankoopbedrag exclusief verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de producten terug. LivWise betaalt de consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee deze de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval worden er voor de terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.

Indien de consument niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden is er sprake van een onrechtmatig gebruik van het herroepingsrecht. In dat geval zullen de producten teruggestuurd worden naar de consument, voor eigen rekening en risico van de consument. LivWise verbindt er zich toe haar motieven duidelijk te communiceren aan consument.

Uitzonderingen op de gestelde bepalingen zijn de volgende:

Wanneer een product speciaal voor u gemaakt of veranderd is heeft u geen herroepingsrecht.

Artikel 5: Garantiebepalingen

Producten verkocht door LivWise genieten een garantie van twee jaar op alle fabricagefouten en dit vanaf de datum van aankoop en in die mate dat het gebruik in overeenstemming is met de gebruiksaanwijzing. Het kasticket of de factuur met vermelding van datum van aankoop is het garantiebewijs. Deze garantie beperkt zich tot de herstelling of vervanging van de onderdelen die gebreken vertonen bij normaal gebruik.

Indien producten een houdbaarheidsdatum bevatten, zal de garantie lopen tot het einde van deze houdbaarheidsdatum, met een maximum van 2 jaar.

Afhandeling van garantie zal voor rekening zijn van LivWise inclusief de verzendkosten gemaakt door u om het product weer bij ons aan te dragen.

Artikel 6: Gebreken

U bent verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Hierbij dient u na te gaan of de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden:

  • Werden de juiste producten geleverd?
  • Voldoen de geleverde producten aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik?

Indien u een gebrek of tekortkoming vaststelt, dient u dit binnen 2 maanden na ontdekking schriftelijk per e-mail te melden aan support@barbecook.com.

De kosten voor het retourneren van producten die niet voldoen aan de beschrijving van het aanbod zijn ten laste van LivWise.

Artikel 7: Overmacht

Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop LivWise geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor LivWise niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder begrijpen wij onder meer, zonder limitatief te zijn: stakingen, brand, bedrijfsstoring, ...

LivWise heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat LivWise haar verbintenis had moeten nakomen.

Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van LivWise opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door LivWise niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 8: Prijzen

Voor het afrekenen worden u de prijzen van de producten meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en zijn inclusief BTW, Recupel, BEBAT en Reprobel. De verzendingskosten worden apart vermeld tijdens de checkout: België 12,50 | Bosnië-Herzegovina 23,00 | Bulgarije 21,00 |Denemarken 14,00 | Duitsland 12,50 | Estland 15,00 | Finland 19,00 | Frankrijk/Monaco 12,50 | Griekenland 22,00 | Groot-Brittanië 13,00 | Hongarije 14,00 | Ierland 15,00 | Ijsland 30,00 | Italië 17,00 | Kroatië 21,00 | Letland 15,00 | Litouwen 15,00 | Luxemburg 12,50 | Nederland 12,50 | Noorwegen 20,00 | Oostenrijk 13,00 | Polen 14,00 | Portugal 15,00 | Roemenië 23,00 | Servië 23,00 | Slovenië 14,00 | Slowakije 14,00 | Spanje 15,00 |Tsjechië 14,00 | Zweden 16,00 | Zwitserland 16,00.

De koper is de prijs verschuldigd die LivWise in haar bevestiging heeft medegedeeld. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door LivWise worden gecorrigeerd. Klachten omtrent de prijs(zetting) moeten binnen zeven (7) kalenderdagen duidelijk en schriftelijk gecommuniceerd worden. Het neerleggen van een klacht heeft geen schorsing van betaling tot gevolg.

LivWise heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen. Indien de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de btw-tarieven zal deze wel aan de Klant worden aangerekend.

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

Als een prijsverhoging plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst, kan u de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.

Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

Artikel 9: Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten betreffende de producten en handelsnamen blijven behouden bij LivWise. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

Artikel 10: Bescherming van uw persoonsgegevens

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en contracten. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden. Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met het privacybeleid dat consulteerbaar is via onze Website en de relevante wetgeving.

Artikel 11: Vragen en klachten

Klachten of betwistingen kunnen gemeld worden per e-mail (support@barbecook.com) en zullen behandeld worden binnen de redelijke termijn van 7 werkdagen. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de producten. Elke aansprakelijkheid van LivWise beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.

LivWise behandelt vragen en klachten steeds binnen de redelijke termijn van 7 werkdagen.

Artikel 12: Geschillen

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing en zijn de rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen (Gent) bevoegd.

Indien een geschil voortvloeiend uit aanbiedingen of overeenkomsten die U met LivWise heeft gesloten niet wordt opgelost, kan u een beroep doen op de consumentenombudsdienst (http://www.consumentenombudsdienst.be). U kan ook een klacht indienen bij de online geschillenbeslechting van de Europese Commissie (http://ec.europa.eu/odr/).

Indien een geschil voortvloeiend uit aanbiedingen of overeenkomsten die U met LivWise heeft gesloten niet opgelost geraakt, worden deze voorgelegd aan de bevoegde rechter te Kortrijk, België, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Artikel 13: Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

LivWise levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal LivWise de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

LivWise kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. LivWise geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

LivWise kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

LivWise verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

We hebben gemerkt dat je onze website bezoekt vanuit een ander land. Wilt je je huidige taal wijzigen?